Wednesday, 6 May 2015

Suknia fartuchowa z Birki - Apron dress - Smokkr from Birka

Dzisiejszą inspiracją jest Skandynawska suknia fartuchowa ze wczesnośredniowiecznego miasta handlowego – smokkr*. Został zrekonstruowany na podstawie informacji o pozostałościach z pochówków z Birki oraz wizerunków „Walkyrii” - szweckich figurek. Faktyczny wygląd fartuszka pozostaje jednak niepewny. 
Ale zacznijmy od początku.

Today's inspiration is garment from early medieval trade city of Vikings, Scandynavian apron dress – smokkr. Evidences to reconstruction was based on excavated graves from Birka, and on Valkyria figures from Sweden 
Still there is no certainty about whole construction. 
But let's start from the begining.Materiał

Jednym z najistotniejszych miejsc wykopalisk jest Birka**. Głównym elementem odkrywanym z grobach były górne części fartuszka – pętelki do których mocowane były brosze żółwiowe, oraz ogólnie górne części stroju. Materiał z którego wykonywano fartuszki to zarówno len i wełna, części ozdobne z jedwabiu.

One of the most important excavating places is Birka. The main elements discovered in graves were a top parts of apron dress and especially a loops used to fasten turtles brooches. Apron dresses were made from wool and linen. The decorative elements were made from silk.

Wygląd

Do rekonstrukcji wyglądu pomocne są figurki - pozwalają określić długość stroju, jego szerokość i objętość:)
Ta skandynawska suknia w mojej interpretacji składa się z części tylnej bardziej dopasowanej w tułowiu, szerszej poniżej oraz prostokątnego panelu przedniego, ozdobionego krajką (która lekko marszczy przód) oraz jedwabnym pasem***. Fartuszek posiada pętelki na szelkach, co pozwala na spinanie broszami bez naruszania tkaniny.

Look

Figures are very helpful to reconstruct look of this garment – they are helping to define length, width and volume.

In my interpretation this scandinavian dress consist of back part, matched to trunk, wider below and a front panel in a shape of rectangle, decorated by ribbon (which is slightly wrinkling front) and silky band. Apron has loops on suspenders. It helps to wear brooches without spoiling a fabric.


Brosze żółwiowe, używane do spinania sukni fartuchowej
Oval brooches to fasten apron dress

Dodatkiem do fartuszka może być ozdobny pas - krajka tkana na tabliczkach:)

An addition to this apron dress may be ornamental band – tablet woven.*Badacz Thor Ewing  zaproponował nazwę „smokkr” zaczerpniętą z poematu Rígsþula.
[Researcher Thor Ewing suggested the name "smokkr" taken from the poem Rígsþula]
**Birka to miasto położone w dzisiejszej Szwecji [Birka is a city in Sweden].
***Konkluzje badaczy wykopalisk: Agnes Geijer, Ingi Hägg, Flemminga Bau.
[Conclusions of researchers: Agnes Geijer, Inga Hägg, Flemming Bau]
No comments:

Post a Comment